Leveringsbetingelser

1. Det lejede udstyr

Lejet udstyr må kun anvendes af lejer.

Det lejede må ikke uden Maze Events skriftlige tilladelse medtages og/eller anvendes uden for Danmark.

Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved indgåelse af ny kontrakt, hvor den nye lejeperiode fremgår.

Maze Event er berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.

2. Misligholdelse af aftale

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er Maze Event berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, ifald lejer på anden vis misligholder kontrakten.

Udstyret skal returneres som udleveret. Hvis dette ikke overholdes er Maze Event berettiget til at kræve ekstra betaling for rens eller reparation af udstyr og oprulning af kabler.

I tilfælde af aflysning skal udstyret afbestilles skriftligt minimum 48 timer før eventet, ellers opkræves fuld lejepris.

I tilfælde af at du/I er forhindret I at aflevere til tiden skal dette underrettes telefonisk og I skal have et OK fra os.

I tilfælde af eventuelle retssager forbundet med udlejningen, forpligter lejer sig til at betale samtlige omkostninger forbundet hermed inklusive advokat, retsafgift eller lignende.

Såfremt der indledes fogedforretning mod lejer, ifald denne standser sine betalinger eller erklæres konkurs, påhviler det lejer omgående at underrette Maze Event herom, samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om Maze Events ejendomsret til de lejede genstande.

3. Forsikring og ansvar

Lejer er 100% økonomisk ansvarlig overfor Maze Event og eventuelt tredje person, i tilfælde af at der i udlejningsperioden sker skade på det lejede udstyr, eller at udstyret bortkommer. Dette omfatter tillige Maze Events driftstab i reparations- eller erstatningssagsperioden.

Lejer er forpligtet til at have en dækkende forsikring af det lejede udstyr. Maze Event har intet ansvar overfor lejer i tilfælde af f.eks. ildebrand, personskader eller lignende, hvis det lejede er årsag til dette. Dette gælder også eventuelle tab for lejer i sådanne tilfælde.

Maze Event hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for Maze Events kontrol.

Maze Event er aldrig ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktslige aftaler.

4. Brug af lejede udstyr

Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinjer og i henhold til enhver gældende lovgivning. Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra Maze Event.

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra Maze Event.

Udskiftede pærer og medleverede reservepærer skal returneres. Manglende pærer faktureres til vejledende dagspris.

5. Afhentning og aflevering

Det lejede udstyr afhentes af lejer på Maze Event lager. Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj, varevogn, lukket trailer eller lignende. Maze Event forbeholder sig ret til at afvise transportmidler, der ikke opfylder betingelserne.

Det lejede skal, medmindre andet er aftalt, tilbageleveres til Maze Events lager, hvor det er afhentet. Det lejede betragtes først som afleveret, når Maze Event har kvitteret herfor.

Det lejede udstyr skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være grundigt efterset og korrekt pakket, ligesom kabler skal være oprullede. Maze Event forbeholder sig ret til at rengøre det lejede for lejers regning, såfremt det tilbageleverede, ikke lever op til normal standard.

6. Betaling m.m.

Aflysning af booking eller produktion:

14 dage før, eller mindre: 50% af beløbet opkræves

8 dage før, eller mindre: 75% af beløbet opkræves.

2 dage (48 timer) før, eller mindre: 100% af beløbet opkræves (fuldt beløb)

Korttidsleje afregnes ved udlevering af udstyret.
Ved langtidsleje, som er minimum 7 dage, betales der et depositum på 50 % af lejebeløbet ved afhentning, mens resten afregnes ved udstyrets tilbagelevering.

Betalingsbetingelserne er netto kontant. Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til Maze Event med henvisning til ikke anmeldte mangler.

7. Aftale

Lejer erklærer sig ved indgået aftale at være indforstået med ovenstående betingelser.

Kan vi hjælpe dig?
Lad os tage en snak om dine muligheder og hvordan vi kan hjælpe